Různé elektrické spotřebiče a zařízení jsou masivně využívány ve výrobě i v každodenním životě. Dodávka elektřiny, která je nezbytná pro jejich provoz, se uskutečňuje prostřednictvím elektrického vedení. Zdroj elektřiny má vysoký výkon, který je při normálním provozu sítě vynaložen na zajištění funkce zátěže (elektrický přijímač).

Zkrat kabelu i vnitřních obvodů elektrických zařízení není vždy monitorován automaty. V této situaci se na proudových proudových obvodech uvolňuje výkon, který je doprovázen rychlým ohřevem tavením polymerní izolace a zapálením elektrických zařízení v těžkých případech.

Co upravuje pravidla 9.13130.2009?

Nejúčinnějším prostředkem k hašení elektrického zařízení, jehož zapálení je způsobeno vadnou elektrickou sítí, jsou různé hasicí přístroje. Ustanovení jejich provozu stanoví pravidla pro pravidla 9.13130.2009. Tento dokument:

 • stanoví základní ustanovení pro výběr pevných a mobilních zařízení, vč. automatické hasicí zařízení;
 • stanoví ustanovení pro jeho umístění;
 • určuje technické parametry tlakových zdrojů pro vypouštění hasicích směsí;
 • opravuje četnost služeb a dalších podobných vlastností.

Ustanovení kodexu jsou závazná pouze pro opakovaně použitelná automatická hasicí zařízení.

Bylo zjištěno, že hašení požáru elektrických zařízení bez napětí může být prováděno s jakýmkoliv typem hasicích přístrojů.

Dokument je doporučován pro použití při návrhu a výstavbě nemovitostí pro různé účely.

Přehled stávajících hasicích přístrojů

Průmysl vyrábí široký sortiment stacionárních a mobilních hasicích přístrojů určených k odstranění elektrických požárů.

Oxid uhličitý

Princip hasicího přístroje s oxidem uhličitým (OS) je založen na dodávce nízkoteplotní směsi do zóny plamene, která v důsledku vysoké rychlosti proudu plynu narazí na plamen a zároveň potlačuje oheň v důsledku chlazení. Pomocí technologie oxidu uhličitého můžete uhasit elektrická vedení bez vytváření stop, které jsou atraktivní při provozu počítačů, televizních a telekomunikačních zařízení. V případě požárů třídy E je přípustné hasit elektrická zařízení se zařízením na oxid uhličitý, tj. elektrická zařízení pod napětím do 10 tisíc voltů.

Série hasicích přístrojů na oxid uhličitý

Hlavní nevýhodou je rychlý pokles koncentrace kyslíku v místnosti, což zabraňuje použití zařízení pro oxid uhličitý v uzavřeném prostoru.

Prášek

Hasicí přístroje v souladu s platnými požárními předpisy jsou kompatibilní s instalacemi s provozním napětím do 1 kV. Jejich použití je možné i na zařízeních, která jsou pod proudem.

Princip činnosti takových zařízení je založen na potlačení plamene zastavením přístupu kyslíku po dodání neutrálního hasicího prášku do středu zapálení, který pokrývá povrch tenkou vrstvou. Je prokázáno, že kalení speciálním práškem poskytuje největší účinnost při hoření izolace.

Kromě rozvaděčů a elektrospotřebičů lze práškovou techniku ​​využít v elektrických režimech dopravy (trolejbusové, tramvajové) i ve výrobě.

Datum exspirace, schopnost hašení požáru a další údaje by měly být uvedeny na těle hasicího přístroje ve tvaru znázorněném na obrázku 1.

Obr. 1. Značkovací hasicí přístroj

Vzduchová pěna

Vzduchové pěnové hasicí přístroje, které jsou reprezentovány řadou AFP, jsou označovány jako dobíjecí hasicí zařízení. Navržen jako přenosný hasicí přístroj, často prováděný jako mobilní nebo stacionární instalace. Obsahuje ocelový válec s různou kapacitou, naplněný materiálem tvořícím pěnu na vodní bázi. Funkce vypuzování náboje provádí oxid uhličitý, který pod vysokým tlakem tlačí hasicí prostředek ven.

Pro zvýšení intenzity tvorby pěny se použije kovový nebo polymerový difuzor různých tvarů s jemně okem s přesahem přes výstup difuzoru, jak je znázorněno na Obr. 2

Obr. 2. Typická konstrukce rozprašovače vzduchového pěnového hasicího přístroje a jeho připojení k válci

Pro uhasení požáru je generovaný proud prášku nasměrován do centra hoření. Nejvyšší účinnosti pěnových hasicích přístrojů je dosaženo tehdy, když je prostor kolem instalace zcela naplněn.

Pěnové hasicí přístroje jsou schopny hasit hořlavé kapaliny.

Vážnou nevýhodou takové techniky je její pracovní kapacita pouze při kladné teplotě.

Voda

Vodní hasicí přístroje fungují na principu zaplavení požárního prostoru vodou. Lze použít k uhasení pouze elektroinstalací bez napětí. Vyžadují povinné odstavení elektrických zařízení, tj. Používají se pouze s viditelným přerušením napájecího kabelu. Při výrobě z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem obvykle jejich použití vyžaduje povolení dispečera.

Chladon

Přenosné hasicí přístroje s kapalným uhlovodíkovým plnivem (freonem) se vizuálně liší od oxidu uhličitého. Chemický vzorec freonu se liší od kapalných agregátů používaných v chladicích jednotkách.

Když hasicí přístroj opustí válec, složení se projeví na sněhu, usne na hořícím povrchu, ochlazuje se a zároveň omezuje přístup kyslíku. Spalování se zastaví v důsledku kombinovaného účinku těchto faktorů.

Vzhledem k chemické neutralitě freonu nedochází k poškození konstrukce elektrických zařízení a kabelů.

Moderní chladicí směsi při pokojové teplotě jsou korozně neutrální, nenarušují ozonovou vrstvu. Pod vlivem plamene se chladivo rozkládá uvolňováním bromu a fluoru, které jsou toxické pro dýchací orgány.
Pro použití jsou k dispozici zařízení domácí a importované různé kapacity, Obr. 3, který vám umožní vybrat správnou volbu.

Obrázek 3. Série hasicích přístrojů s různými kapacitami

Aerosol

Aerosolová zařízení mají dvě odrůdy, které se liší typem plniva: pevný a jemný prášek. Hasicí účinek těchto sloučenin je založen na skutečnosti, že pod vlivem vysokých teplot se uvolňují aerosoly, které blokují přístup kyslíku, například k hořící izolaci.

Příklady aerosolových hasicích přístrojů

Charakteristické jsou pro aerosolové hasicí přístroje:

 • jednoduchost designu;
 • výkon v širokém rozsahu teplot;
 • schopnost používat k hašení požárů všech tříd.

Hlavní nevýhodou je toxicita aerosolů, která vylučuje použití této techniky v uzavřených prostorech.

Vlastnosti hasicích požárů na elektrických instalacích

Složitost elektrické instalace z hlediska nebezpečí požáru spočívá v tom, že:

 • Zapalování se často vyskytuje, když elektrický proud není vypnut z jednotky;
 • Některé tradiční hasicí prostředky mají vedlejší účinek a kromě potlačování plamenů a doutnání poškozují izolaci a strukturu;
 • Ne všechny varianty hasicích prostředků jsou povoleny pro použití v uzavřených prostorách.

Volba prostředků k hašení požárního elektrického zařízení proto musí nezbytně zohledňovat tyto vlastnosti.

Až 400 V

Odstraňování vznícení elektroinstalací bez napětí s jmenovitým provozním napětím nepřesahujícím 400 V podle pravidel pravidel 9.13130.2009 lze provádět různými způsoby. Minimalizace celkových rizik:

 • je vhodnější používat freonové hasicí přístroje;
 • kompaktní trysky nelze použít;
 • stříkaná voda je posílána do ohně ze vzdálenosti nejméně 5 metrů;
 • Doporučuje se pracovat v dielektrických rukavicích.

Další možností hašení je uhasit pěnu s plným vyplněním prostoru kolem jednotky.

Freonový hasicí přístroj se používá ve vzdálenosti nejméně 1 m.

Vlastnosti aplikace různých typů zařízení v grafické podobě jsou znázorněny na obr. 4. Obr.

Základní pravidla pro používání hasicích přístrojů

Až 1000 V

Upřednostňovaným typem hasicího zařízení na tomto zařízení je práškový hasicí přístroj, který je platný pro použití na zařízení bez napětí a před uvolněním napětí. Předpokládá se, že požadovaná úroveň bezpečnosti personálu je dosažena s délkou trysky alespoň 1 m.

Dalším prostředkem hašení požárů na takovýchto elektrických zařízeních jsou hasicí přístroje s rozprašovací vodou. Charakteristickým znakem tohoto vybavení je jeho povinná certifikace podle GOST R 51057 nebo 51017 v organizaci s příslušnou akreditací.

Až 10 000 voltů

Pro vyloučení požáru elektrických zařízení provozovaných při jmenovitém napětí do 10 kV je povoleno používat pouze hasicí přístroje s oxidem uhličitým. Vzhledem k nebezpečí vysokého napětí je pro ně zvlášť normalizováno

 • obsah vlhkosti v plynu (ne více než 0, 006%);
 • délka trysky vytvořené zařízením, která by neměla být menší než 3 m.

Elektrické zapojení

Elektrické zapojení zapalování se vyskytuje hlavně v případě zkratu, když:

 • izolační vady způsobené stárnutím, nedostatečnou údržbou, mechanickým poškozením;
 • špatná kvalita kontaktů;
 • defekty jističů.

V nepřítomnosti napětí k uhasení vedení mohou být hasicí přístroje všech typů. Je přijatelné používat písek a vodu.

Boj proti požárům na 1000-voltovém vedení bez odpojení napětí je možný pouze pomocí práškového hasicího přístroje. Na podavačech s napětím do 10 kV je povoleno používat pouze hasicí přístroje s oxidem uhličitým.

Z důvodu vysokého rizika poškození izolačních a kontaktních prvků vlivem chemických reakcí je zakázáno uhasit elektrické vedení s pěnou.

Závěr

V praxi se používají různé typy hasicích zařízení. Výběr konkrétního typu zařízení je multikriteriální úkol. V konečném rozhodnutí vezměte v úvahu:

 • provozní napětí chráněné sítě;
 • umístění zařízení;
 • účinnost zařízení pro odpojení od napětí v případě nouze;
 • finanční způsobilost vlastníka elektrických zařízení.

Bez ohledu na to druhé, lidská bezpečnost je vždy v čele. Hlavním způsobem, jak toho dosáhnout, je správný výběr typu hasicího přístroje, volba vzdálenosti, od které požár zhasne, použití ochranných pomůcek. Bez ohledu na situaci je vhodné, pokud je to možné, zapálit zapálené zařízení.

Užitečné video na toto téma

Kategorie: